מפגש 17 בנובמבר 2019

נושא המפגש: תודעת מטפלים וביוטנסור